Samarita

Stichting Samarita zet zich in voor onze naaste in Roemenië en Oekraïne. Hoofdzakelijk vinden de projectactiviteiten plaats in het Hongaarstalige gedeelte van Roemenië (Transsylvanië) en Oekraïne (Transkarpatië). De stichting bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen. Stichting Samarita heeft de ANBI status.

Doelen

Volgens de statuten van 23 december 2009 heeft de stichting ten doel vanuit Bijbelse visie:

 • Christen in gebieden van de wereld waar zij vervolgd worden vanwege hun betrokkenheid bij het belijden en verspreiden van het evangelie van Jezus Christus bemoedigen en versterken;
 • Het verlenen van hulp aan gezinnen en christelijke martelaren in deze gebieden van de wereld;
 • Het toerusten van lokale christenen en tegenstanders van het evangelie voor Christus in te winnen in landen waar gelovigen actief vervolgd worden vanwege hun christelijke getuigenis;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimst verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  Het opzetten van hulpverleningsprojecten, die gelovigen en andere helpen hun leven en christelijke getuigenis op te bouwen in landen waar het leven van christenen belemmerd en/of bedreigd wordt vanwege de politieke en/of vanwege de politie en/of religieuze situatie;
 • De christelijke gemeenschap informeren over de vervolging van christenen wereldwijd en te wijzen op de moed en het geloof van de vervolgden met het oog op versterking van de wereldwijde geloofsgemeenschap.

Bestuur

 • Voorzitter: dhr. M. van Essen
 • Penningmeester: dhr. S. van Loon
 • Secretaris: dhr. H. Boot
 • Algemeen bestuurslid: dhr. A. van de Pol
 • Algemeen bestuurslid: dhr. H. J. Roza

Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Van deze vergaderingen vindt verslaglegging plaats. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de tot de de stichting behorende werkgroepen werkgroepen. Hierin is begrepen het praktische en het financiële beleid. Jaarlijks worden één of meerdere bestuursleden van elke werkgroep voor rapportage uitgenodigd op de stichtingsvergadering.

Bestuurders en/of anderen welke diensten verlenen voor de stichting kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding conform richtlijnen van de Belastingdienst. Ook kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van kosten die zij uit hoofde van hun functie maken. De aanvraag tot kostenvergoeding dient te allen tijde onderbouwd te worden met declaraties/facturen. Dienstreizen van bestuurders alsmede deelname aan werkvakanties worden, ná instemming van een meerderheid binnen het bestuur, door de stichting vergoed.

Comité van aanbeveling

 • ds. A.A. Brugge, Geldermalsen
 • transportbedrijf Dimetra-Holland BV, Scherpenzeel
 • dhr. F. J.W. Lemstra, Ederveen
 • dhr. P.W. Moens, Rhenen
 • ds. F. Mulder, Rhenen
 • ds. W.M. Mulder, Springford (Canada)
 • ds. J. van Rijswijk, Oud-Beijerland
 • dhr. P. Schalk, Veenendaal
 • dhr. J.J. Schipaanboord, Renswoude
 • ds. C. Sonnevelt, Poederoijen

Missie

De stichting wil in geestelijke verbondenheid met de christenen in Oost Europa, ondersteuning bieden in de ruimste zin van het woord. Deze ondersteuning wordt verleend vanuit confessionaliteit en in overeenstemming met de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Dit vertaalt zich in en/of is met name gericht op:

 • Het verstrekken van Bijbels, christelijke lectuur, het verzorgen van mediaprogramma`s en andere vormen van hulp;
 • Het geven van voorlichting in woord en geschrift;
 • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Het daadwerkelijk evangeliserend bezig zijn;
 • Het inzamelen en verspreiden van geldelijke bijdragen en humanitaire hulpgoederen en voorts door alle wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen;
 • Bevorderen van de woonsituatie en haar omgeving.
 • Het realiseren van ‘daadprojecten’.

De stichting voert haar missie uit vanuit de in de statuten vermelde grondslag en doelstelling. Uit de missie vloeit voort dat de stichting er naar streeft haar achterban zo optimaal mogelijk te informeren, met als doelen het bevorderen van bewustwording en draagvlakversterking . Dit vertaalt zich in het verstrekken van transparante informatievoorziening via de website en via kerkelijke bronnen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

 • Het verrichten van werkzaamheden aan kerkelijk gerelateerde en/of andere particuliere eigendommen van christenen in Oost Europa;
 • Het uitvoeren van projecten ten behoeve van het welzijn van kinderen en ouderen in deze landen;
 • Incidentele en structurele diaconale hulpverlening;
 • Het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan armoedebestrijding.

Actueel uitgeoefende activiteiten:

 • Winter(voedsel)hulp (in de maanden dec- maart)
 • Werkvakanties
 • Inzamelen kleding
 • Individuele diaconale hulp
 • Organisatie hulptransporten
 • Noodhulp
 • Ondersteuning diverse projecten (oa kinderhuis, ouderenhuis, na-schoolse opvang straatkinderen)

Gelden

Wijze van werving van gelden De stichting voorziet in de benodigde geldmiddelen door middel van:

 • Donateurs
 • Sponsors
 • Opbrensten uit verkoop van artkelen
 • Eenmalige machtiggingen
 • Alle andere verkrijgbare en bate
Wijze van beheren van gelden

De gelden worden beheerd door de penningmeester van het bestuur van de stichting of de betreffende werkgroep. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Beleggingen, anders dan via de bank, vereisen goedkeuring van het bestuur van de stichting of de betreffende werkgroep.

Wijze van besteden van gelden

Er wordt jaarlijks een plan gemaakt, dat vervolgens vertaald wordt in projecten. Voor alle projecten worden kostenoverzichten samengesteld. Projecten zijn één- of meerjarig van karakter. Gelden worden besteed aan daadwerkelijke hulpgoederen, projectkosten (o.a. materiaal) ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden en giften met het oog op het bevorderen van het welzijn van de christen in Oost Europa. Middels geldelijke ondersteuning wordt ook ter plaatse geprobeerd de economie te stimuleren.

Beheer en besteding van het vermogen

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarin de baten en lasten van de werkgroep inzichtelijk worden gespecificeerd. De administratie wordt zodanig ingericht, dat deze aansluit op de begroting. Jaarlijks wordt de balans en de staat van baten en lasten van de werkgroep opgemaakt en vervolgens onderzocht door een kascontrolecommissie, welke bestaat uit 2 personen die door de werkgroep worden aangewezen. De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de werkgroep van haar bevindingen. Hierbij wordt tevens het jaarverslag van de secretaris opgenomen, waarin informatie wordt gegeven over de ontwikkelingen binnen de werkgroep van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van de secretaris binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast. Het bestuur van de werkgroep streeft naar minimale beheerskosten. In de huishoudelijk reglement is vastgesteld hoe de besluitvorming en de uitvoering rond de besteding van gelden is geregeld. Dit betreft zowel projectmatige uitgaven, als de uitvoeringskosten waaronder fondsenwerving. Projecten worden alleen ondersteund, indien hiervoor een aanvraag is ingediend. Na afloop van het project dient hierover binnen drie maanden verantwoording te worden afgelegd aan het bestuur van de stichting.

Jaarverslagen

Jaar Jaarverslag Jaarrekening
2020 Jaarverslag 2020
2019 Jaarverslag 2019
2018 Jaarverslag 2018
2017 Jaarverslag 2017 Jaarrekening 2017
2016 Jaarverslag 2016 Jaarrekening 2016
2015 Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015
2014 Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014
2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Beleidsplan

Werkgroepen