Over ons

Stichting Samarita

Stichting Samarita zet zich in voor onze naasten in Roemenië en Oekraïne. Hoofdzakelijk vinden de projectactiviteiten plaats in het Hongaarstalige gedeelte van Roemenië (Transsylvanië) en Oekraïne (Transkarpatië). De stichting bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen. Stichting Samarita heeft de ANBI status.

Doelen

Volgens de statuten van 23 december 2009 heeft de stichting ten doel vanuit Bijbelse visie:

 • Christen in gebieden van de wereld waar zij vervolgd worden vanwege hun betrokkenheid bij het belijden en verspreiden van het evangelie van Jezus Christus bemoedigen en versterken;
 • Het verlenen van hulp aan gezinnen en christelijke martelaren in deze gebieden van de wereld;
 • Het toerusten van lokale christenen en tegenstanders van het evangelie voor Christus in te winnen in landen waar gelovigen actief vervolgd worden vanwege hun christelijke getuigenis;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimst verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  Het opzetten van hulpverleningsprojecten, die gelovigen en andere helpen hun leven en christelijke getuigenis op te bouwen in landen waar het leven van christenen belemmerd en/of bedreigd wordt vanwege de politieke en/of vanwege de politie en/of religieuze situatie;
 • De christelijke gemeenschap informeren over de vervolging van christenen wereldwijd en te wijzen op de moed en het geloof van de vervolgden met het oog op versterking van de wereldwijde geloofsgemeenschap.

Bestuur

 • Voorzitter: dhr. M. van Essen
 • Penningmeester: dhr. T.A. van Loon
 • Secretaris: dhr. H. Boot
 • Algemeen bestuurslid: dhr. A. van de Pol
 • Algemeen bestuurslid: dhr. H.J. Roza
 • Algemeen bestuurslid: vacature

Het bestuur vergadert minimaal driemaal per jaar. Van deze vergaderingen vindt verslaglegging plaats. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de tot de de stichting behorende werkgroepen werkgroepen. Hierin is begrepen het praktische en het financiële beleid. Jaarlijks worden één of meerdere bestuursleden van elke werkgroep voor rapportage uitgenodigd op de stichtingsvergadering.

Bestuurders en/of anderen welke diensten verlenen voor de stichting kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding conform richtlijnen van de Belastingdienst. Ook kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van kosten die zij uit hoofde van hun functie maken. De aanvraag tot kostenvergoeding dient te allen tijde onderbouwd te worden met declaraties/facturen. Dienstreizen van bestuurders alsmede deelname aan werkvakanties worden, ná instemming van een meerderheid binnen het bestuur, door de stichting vergoed.

Comité van aanbeveling

 • ds. A.A. Brugge, Geldermalsen
 • transportbedrijf Dimetra-Holland BV, Scherpenzeel
 • dhr. F.J.W. Lemstra, Ederveen
 • dhr. P.W. Moens, Rhenen
 • ds. F. Mulder, Rhenen
 • ds. W.M. Mulder, Springford (Canada)
 • ds. J. van Rijswijk, Oud-Beijerland
 • dhr. P. Schalk, Veenendaal
 • dhr. J.J. Schipaanboord, Renswoude
 • ds. C. Sonnevelt, Poederoijen

Missie

De stichting wil in geestelijke verbondenheid met de christenen in Oost Europa, ondersteuning bieden in de ruimste zin van het woord. Deze ondersteuning wordt verleend vanuit confessionaliteit en in overeenstemming met de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Dit vertaalt zich in en/of is met name gericht op:

 • Het verstrekken van Bijbels, christelijke lectuur, het verzorgen van mediaprogramma`s en andere vormen van hulp;
 • Het geven van voorlichting in woord en geschrift;
 • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Het daadwerkelijk evangeliserend bezig zijn;
 • Het inzamelen en verspreiden van geldelijke bijdragen en humanitaire hulpgoederen en voorts door alle wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen;
 • Bevorderen van de woonsituatie en haar omgeving.
 • Het realiseren van ‘daadprojecten’.

De stichting voert haar missie uit vanuit de in de statuten vermelde grondslag en doelstelling. Uit de missie vloeit voort dat de stichting er naar streeft haar achterban zo optimaal mogelijk te informeren, met als doelen het bevorderen van bewustwording en draagvlakversterking . Dit vertaalt zich in het verstrekken van transparante informatievoorziening via de website en via kerkelijke bronnen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

 • Het verrichten van werkzaamheden aan kerkelijk gerelateerde en/of andere particuliere eigendommen van christenen in Oost Europa;
 • Het uitvoeren van projecten ten behoeve van het welzijn van kinderen en ouderen in deze landen;
 • Incidentele en structurele diaconale hulpverlening;
 • Het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan armoedebestrijding.

Actueel uitgeoefende activiteiten:

 • Humanitair transport
 • Winter(voedsel)hulp (in de maanden dec- maart)
 • Werkvakanties
 • Inzamelen kleding
 • Individuele diaconale hulp
 • Noodhulp
 • Organisatie hulptransporten
 • Ondersteuning diverse projecten (oa kinderhuis, ouderenhuis, na-schoolse opvang straatkinderen)

Gelden

Wijze van werving van gelden De stichting voorziet in de benodigde geldmiddelen door middel van:

 • Donateurs
 • Sponsors
 • Opbrensten uit verkoop van artkelen
 • Eenmalige machtiggingen
 • Alle andere verkrijgbare en bate
Wijze van beheren van gelden

De gelden worden beheerd door de penningmeester van het bestuur van de stichting of de betreffende werkgroep. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Beleggingen, anders dan via de bank, vereisen goedkeuring van het bestuur van de stichting of de betreffende werkgroep.

Wijze van besteden van gelden

Er wordt jaarlijks een plan gemaakt, dat vervolgens vertaald wordt in projecten. Voor alle projecten worden kostenoverzichten samengesteld. Projecten zijn één- of meerjarig van karakter. Gelden worden besteed aan daadwerkelijke hulpgoederen, projectkosten (o.a. materiaal) ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden en giften met het oog op het bevorderen van het welzijn van de christen in Oost Europa. Middels geldelijke ondersteuning wordt ook ter plaatse geprobeerd de economie te stimuleren.

Beheer en besteding van het vermogen

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarin de baten en lasten van de werkgroep inzichtelijk worden gespecificeerd. De administratie wordt zodanig ingericht, dat deze aansluit op de begroting. Jaarlijks wordt de balans en de staat van baten en lasten van de werkgroep opgemaakt en vervolgens onderzocht door een kascontrolecommissie, welke bestaat uit 2 personen die door de werkgroep worden aangewezen. De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de werkgroep van haar bevindingen. Hierbij wordt tevens het jaarverslag van de secretaris opgenomen, waarin informatie wordt gegeven over de ontwikkelingen binnen de werkgroep van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van de secretaris binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast. Het bestuur van de werkgroep streeft naar minimale beheerskosten. In de huishoudelijk reglement is vastgesteld hoe de besluitvorming en de uitvoering rond de besteding van gelden is geregeld. Dit betreft zowel projectmatige uitgaven, als de uitvoeringskosten waaronder fondsenwerving. Projecten worden alleen ondersteund, indien hiervoor een aanvraag is ingediend. Na afloop van het project dient hierover binnen drie maanden verantwoording te worden afgelegd aan het bestuur van de stichting.

Jaarverslagen

JaarJaarverslagANBI formulier
2023Resultatenrekening 2023
Balans 2023
ANBI formulier
2022Jaarverslag 2022
ANBI formulier
2021Jaarverslag 2021
ANBI formulier
2020Jaarverslag 2020
ANBI formulier
2019Jaarverslag 2019
2018Jaarverslag 2018
2017Jaarverslag 2017

Beleidsplan

Werkgroepen

Nodig ons uit

Een zang- of muziekavond, een avond voor de vrouwen- of mannenvereniging, een bejaardenmiddag?

Voor voorlichting en -of een presentatie over de werkzaamheden van Samarita in Roemenië en/of Oekraïne, kunt u contact opnemen per email: info@samarita.nl of vul het contactformulier in.

Helpen

De hulpverlening in Roemenië en Oekraïne kunnen we niet doen zonder u/jou! Op deze pagina vindt u/jij meer informatie over wat u/jij kunt doen om het werk van Samarita te ondersteunen.

Wordt vrijwilliger

Samarita is op zoek naar jongeren en ouderen die het werk van Samarita willen promoten in de eigen woonplaats of kerkelijke gemeente. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een eigen werkgroep op te starten. Vraag vandaag nog informatie aan via het contactformulier.

Kleding inzameling

Samarita organiseert regelmatig een (kleding)transport naar Roemenië. Wij beschikken in Roemenië over twee verdeellocaties onder leiding van lokale contactpersonen. Goede zomer- en winterkleding blijft nodig!
Heeft u nette, gebruikte kleding over? Graag zien wij uw reactie -via e-mail- tegemoet.

Doneren

U kunt een gift geven voor algemene doeleinden, of voor een specifiek project. Een gift voor algemene doeleinden wordt ingezet waar het op dat moment het meest nodig is. Het IBAN-rekeningnummer van Samarita is NL04 RABO 0172 4969 26 ten name van: Stichting Samarita, te Rhenen. De werkgroepen hebben een eigen IBAN-rekeningnummer, zie onderaan deze pagina. U kunt een gift overmaken of een donatieformulier invullen.

Contact

Stichting Samarita heeft een aantal zelfstandige werkgroepen. Hieronder vindt u de contactgegevens van de stichting en de verschillende Samarita werkgroepen. Neem voor vragen contact of informatie contact met ons op via onderstaande gegevens, of via het contactformulier.

Stichting Samarita

Zuidelijke Meentsteeg 16B
3911TD Rhenen

Telefoon: +31 (0)6 10401574
E-mailadres: info@samarita.nl
KvK nummer: 30284099
IBAN: NL04 RABO 0172 4969 26 (de werkgroepen hebben een eigen IBAN-rekeningnummer)

Werkgroep Waardenburg

Slimweistraat 10
4181 AH Waardenburg

Contactpersoon: Riet Kardol
Telefoon: +31 6 48233934
E-mailadres: waardenburg@samarita.nl
IBAN: NL26 RABO 0328 0183 76

Werkgroep Ede

Tesselhofflaan 16
6717 ZE Ede

Contactpersoon: Marco van Reenen
Telefoon: +31 (0)6 25534893
E-mailadres: ede@samarita.nl
IBAN: NL52 RABO 0103 5657 28

Werkgroep Rhenen

Larikslaan 44
3911 DP Rhenen

Contactpersoon: Maarten de Jong
Telefoon: +31 6 83253766
E-mailadres: rhenen@samarita.nl
IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14