Voorwoord nieuwsbrief winter 2023

In deze nieuwsbrief geven we u graag een inkijkje van wat we in 2023 voor een activiteiten hebben ontplooid. Zoals voorgaande jaren hebben we in de periode van november tot maart de winterhulpactie gehad, op zeven locaties zijn er voedselpakketten, haardhout en/of medicijnen verzorgd. Daarnaast zijn we hulpgoederen blijven inzamelen voor Oekraïne en hebben we meerdere transporten kunnen organiseren en realiseren. Ook zijn er een aantal reizen gemaakt ter voorbereiding op de projecten en voor de werkvakantie in Roemenië. Tijdens de reizen ervaren we de waarde van ontmoeting en het gesprek met onze partners in Oekraïne en Roemenië. Zij voelen zich daardoor gesteund en wij worden bemoedigd met het voortzetten van deze naastenhulp. Tijdens onze bezoeken overhandigen we ook geestelijke lectuur wat beschikbaar gesteld wordt door o.a. Deputaatschap Bijbelverspreiding en GBS.

Uit Oekraïne (Rivne) ontvingen we het verzoek om een minibus te leveren voor de achtergebleven burgers in het oorlogsgebied.  Deze bus hebben we kunnen aanschaffen en is overgedragen aan onze partner. De bus wordt verbouwd tot een mobiele tandheelkundige kliniek, die op diverse plekken in het oorlogsgebied dienst gaat doet.

Dit jaar zijn opnieuw twee groepen op werkvakantie geweest, waarvan één in samenwerking met Koers-vakantie en onze ‘eigen’ werkvakantie georganiseerd vanuit werkgroep Rhenen. Er is veel werk verzet door de jongeren, deze projecten hebben we dankbaar kunnen afronden. We hebben een aantal arme gezinnen kunnen helpen, dit laat een blijvende indruk achter bij de deelnemers. Lees de dagverslagen.

Op de Hongaarse avond, 12 oktober jl. vroeg de Hongaarse predikant Kovacs aandacht voor het ontstane financiële tekort bij een kindertehuis in Tirgu Mures. Mede zijn oproep is met de collecte op deze avond dit tekort voor 2023 weggewerkt. God is een verhoorder op het gebed.

De leden van de werkgroep Waardenberg hadden een verrassing voor Riet Kardol in petto. Op 11 november jl. werd Riet, in het zonnetje gezet en ontving zij een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Servaas Stoop. Riet was de oprichtster van de Stichting Draagt Elkanders Noden, wat later middels de Werkgroep Waardenburg opgegaan is in de Stichting Samarita.

Verderop in de nieuwsbrief kunt u nog meer lezen over de acties die de verschillende werkgroepen afgelopen jaar hebben gehouden. Namens het bestuur wil ik de vele vrijwilligers, donateurs en sponsors hartelijk bedanken voor hun inzet en (financiële) bijdragen. Mogen we ook komend jaar weer op u/jullie rekenen?

Tenslotte wil ik jullie, mede namens het bestuur, Gods zegen toewensen voor de komende Kerst en het nieuwe jaar 2024 met deze tekstwoorden uit Titus 2: 11 – 14: ’ Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in de tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’.