meditatie dominee István Lőrincz

Het bestuur van Stichting Samarita heeft mij gevraagd om u een paar regels te schrijven. Ik zal het proberen. In de zaterdagavonddiensten heb ik een serie gehouden over de beproefde dienaren van God. Deze serie ben ik begonnen met Noach in de ark en vorige week heb ik deze beëindigd met apostel Paulus. Over zijn beproeving kunnen we o.a. lezen in 2 Kor.1: 4-8:

4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden.

5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

6 Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid;

7 En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting.

8 Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven.

God beproeft al zijn dienaren en wij zijn geen uitzondering. We leven nu in een beproefde tijd. In een tijd van grote beproevingen, maar we zouden ons kunnen afvragen: welke tijd was in het leven van de christenen geen beproefde tijd? Het kan dat de beproevingen niet altijd zo groot en sterk waren, maar er waren altijd beproevingen en die zullen er altijd blijven, tot de wederkomst van onze Heere Jezus Christus.

Vandaag horen we één van de meest beproefde mensen spreken: de apostel Paulus. Ik denk -met uitzondering van Job- dat hij de meest beproefde dienaar van God in de Bijbelse geschiedenis en misschien ook tot op de dag van vandaag. We kunnen met grote bewondering de beproevingen opsommen, die deze apostel heeft doorstaan.

In dit gedeelte schrijft de apostel over een gebeurtenis, waarvan we niet precies weten wat deze gebeurtenis was. Schriftuitleggers proberen te doorgronden welke gebeurtenis dit in het leven van Paulus kon zijn. Sommige uitleggers denken aan de gebeurtenissen in Eféze, waarover Paulus later schrijft, dat hij met wilde beesten moest strijden. Andere proberen deze tekst met een andere gebeurtenis te identificeren. Maar de waarheid is, dat wij het gewoon niet weten. Dat is tot troost, want zo kan iedereen van ons zijn of op haar eigen beproevingen invullen. En wij kunnen dan ook de uitredding ervaren, net als dit Paulus ervaren heeft.

Wij zijn niet altijd in beproevingen. Er zijn ook zegenrijke dagen in ons leven. Dan moet de goedheid van God ons tot bekering leiden, zoals Paulus dit zegt in Romeinenbrief. Wij mogen niet vergeten, dat als Jezus de discipelen geroepen heeft dat Hij ook gezegd heeft `ieder neme zijn of haar kruis op en volge Mij na!` Jezus heeft Zijn kruis gedragen; er is geen Christusnavolging zonder kruisdraging. Als Jezus de weg van de beproevingen, smarten en pijn bewandeld heeft, dan moeten wij deze ook bewandelen.

We weten dat God de beproeving afmeet aan onze kracht. Hij geeft niet te grote beproeving, die wij niet kunnen dragen. Grote kinderen van God hebben grote beproevingen gekregen, zoals de patriarch Abraham, hij moest daarom een patriarchale beproeving ondergaan.

In onze tekst schrijft Paulus, dat wij boven onze macht bezwaard waren. Dus deze beproeving was zo groot, dat ook Paulus dacht: wij kunnen dit niet overleven, deze beproeving is groter dan onze kracht. Wij zullen bezwijken en sterven. Hij zegt, dat zij `zeer in twijfel waren, ook van het leven.`

Sommige denken, dat ook het geloof van Paulus is gaan wankelen, zoals bij de discipelen in de storm op zee. Zij schreeuwden `Meester help ons, want we zullen vergaan!` Sommige verklaarders denken aan de strijd met de wilde beesten (dit kunnen we gerust letterlijk nemen). In die tijd gebeurde het vaak dat de Romeinen de mensen met wilde beesten lieten vechten, om ze zo van het leven te beroven. De strijd met de wilde beesten was in het gladiatorenspel overbekend en geliefd. Net als in de tijd van Daniël, dat de apostel Paulus ook tussen de wilde beesten is geworpen en dat een wonder van God hem heeft gered.

Hoe het ook zij, God heeft zijn dienaar niet in steek gelaten. Hij heeft Paulus gered. In de beproevingen moeten wij veel leren. We moeten openstaan voor de gevolgen, God wil dat wij uit en door de beproeving een zegen krijgen. Een beroemde Duitse predikant schrijft ergens dat als een predikant in verdrukking komt, de gemeente daardoor olie zal krijgen. Dit geldt niet alleen voor predikanten, maar voor iedereen. De beproevingen horen in ons leven. Zelf ben ik in een gezin opgegroeid, waar veel geleden is. Mijn vader heeft 6,5 jaar in de communistische gevangenissen gezeten. Dit is niet te vergelijken met de huidige Nederlandse gevangenissen (een 5 sterrenhotel). Een langdurig verblijf in een verschrikkelijke plek met veel leed en vernedering. Deze gevangenen zouden nooit tot een geloofsheld worden, als deze beproevingen er niet waren geweest. De tijd van de beproeving heeft hun tot geloofshelden gemaakt, net als degenen in Hebreeën 11.

De beproevingen zijn niet alleen om daaruit onze eigen lessen te ontvangen, maar ook om deze ervaringen en de uitreddingen door te mogen geven aan de volgende generaties. Paulus zegt `met welke wij zelven van God vertroost worden`, zodat wij kunnen troosten degenen die in de verdrukking zijn. Als God ons vertroost heeft, dan kunnen wij andere vertroosten. Als we niet geleerd hebben dat God ons -in bepaalde verdrukkingen- vertroost heeft, dan kunnen wij anderen daarmee ook niet vertroosten.

Deze tijd van coronavirus is voor ons ook een erge beproeving; we leven tussen hoop en wanhoop. Vandaag zijn we gezond, morgen kunnen we besmet worden. Vandaag kunnen we lachen, morgen moeten we huilen. Maar laten we niet vergeten dat God ons de beproevingen geeft, ons bewaart en daarmee ons geloof versterkt.

Tenslotte, lieve vrienden, de Heere heeft Paulus uit zijn beproeving gered. Dit komt ook mede doordat vele mensen in de gemeente(n) voor hem en voor het voortgang van het evangelie gebeden hebben. Laten wij daarom ook voor elkaar bidden. Lieve Samarita-vrienden, ik wens jullie veel kracht en zegen toe in deze tijd van de beproevingen.

Ds. István Lőrincz, najaar 2O2O