`En in alles`, dank U

Geliefde broeders en zusters in de Heere Jezus!

We hebben in de afgelopen weken wonderen van God meegemaakt. Door geloof en in gebed zijn wij -als diaconie van de kerkenraad- begonnen met het bezoeken van de oudere leden van onze gemeente. We ontmoeten veel mensen in moeilijke situaties. Eén van de meest trieste situaties was een bejaarde moeder, die besmet is geraakt met het coronavirus. Zij woont bij haar dochter in het gezin. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en daarna niet meer levend teruggezien door haar dochter. De dochter zorgt al jaren voor haar moeder, maar was in quarantaine geplaatst omdat zij mogelijk ook besmet was door het coronavirus (in Roemenië is de overheid heel streng en er staan hoge boetes als je bij controle niet in huis bent). Zij kon dus ook niet naar de begrafenis van haar moeder gaan. Zij moet nu gaan werken omdat het pensioen van haar moeder is gestopt. Vanwege de huidige situatie kan er echter nergens werk gevonden worden; dit gezin is letterlijk aan het verhongeren.

Deze ochtend lazen we ons dagboek van Spurgeon, uit Deuteronomium 28:8 `De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat’.

Wij voelden ons sterk gedrongen om vanaf deze dag, iedere dag een lunch te brengen naar dit gezin en de rekeningen te betalen, totdat zij zelf weer een inkomen heeft.

Een andere moeilijke situatie: bij een lieve oma is het dak van het huis deels ingestort. Dit was gebouwd door een verstandelijk gehandicapt kleinkind (zie de afbeeldingen), maar de kwaliteit was dermate slecht dat het dak levensbedreigend is. De oma heeft geen geld voor voedsel en ook niet voor kachelhout om het huis te verwarmen en eten klaar te maken. Wij brengen hier dagelijks in deze wintermaanden twee lunches. Wij hopen dat we in de lente het dak kunnen herstellen.

Dit zijn nu twee moeilijke situaties van de achterliggende twee dagen. Zoals ik schreef: we ervaren het als een wonder, omdat God Samarita op wonderbaarlijke wijze naar ons heeft gestuurd en wij op dit moment van Samarita Corona noodhulpgeld ontvangen. In deze grootste nood! Toen wij eind januari 2020 met jullie in contact kwam, wisten wij nog van niets. Sindsdien is mijn mede-pastor overleden. Ook heeft er een reorganisatie plaatsgevonden en is er een groep diakonia opgericht in de gemeente. En deze groep is vanaf dat moment gestart met het verzamelen, geven en helpen. Sinds augustus is dat mogelijk door de Corona noodhulp die wij ontvangen hebben namens Samarita. Voor onze gemeente is dat tot grote zegen. En we uiten onze oprechte dankbaarheid voor het wonder van onze Vader die naar deze wereld kwam, voor de Koning van Advent: Jezus Christus. In Jezus heeft de Vader ons alles gegeven! Nogmaals hartelijk dank voor de Corona noodhulp in de achterliggende tijd!

Laten we gewoon doen wat God kan zegenen `De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat`. Als we de Heere onze God gehoorzamen, zal Hij zegenen wat Hij ons geeft. Rijkdom is geen vloek als de Heere het zegent. Als een man meer bezittingen heeft dan hij nodig heeft en deze begint op te slaan, zal de zonde van hebzucht en hardvochtigheid gemakkelijk de overhand krijgen. Rijk zijn met Gods zegen is iets heel anders. Op zulke momenten leidt wijsheid tot soberheid; leidt vrijgevigheid tot geven; dankbaarheid stimuleert tot steun voor Gods zaak en Gods lof maakt vreugde zoet. Het is een grote schat om Gods zegen op onze portemonnee en al onze materiële bezittingen te hebben.

Wat een groot voorrecht zijn de woorden vanuit onze overdenking `en in alles`. We willen geen onderneming in handen krijgen die we niet om Gods zegen kunnen vragen. Nog minder willen wij onze zaken beginnen zonder gebed en geloof. Wat een voorrecht is het voor de gelovige om bij al zijn handelingen op de hulp van de Heere te rekenen. Sommigen zeggen dat het goed is om `geluk` te hebben. Welnu, de zegen van de Heere is veel meer waard dan geluk. Verbinding maken met rijke en geweldige mensen is niets vergeleken met de ondersteuning van God. De zegen van de Heere betekent oneindig veel meer dan alle vruchten van menselijke kennis, bekwaamheid en rijkdom.

U/jij leest het goed: de situatie is en blijft schrijnend, u/jij kan helpen. Naast het gebed kunt u een financiële bijdrage geven, zodat medechristenen in Oost Europa deze winter toch verder kunnen. Uw gift is van harte welkom. IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14, o.v.v. noodhulp Corona.

Köszönöm! Dank u!